Инвеститор: "Враца авто" ЕООД


„Инвест пропърти” АДСИЦ е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, което е с лиценз от Комисията за финансов надзор от 07.09.2006 г. за извършване на дейност.
Дружеството е регистрирано с капитал 500 хил.лв., който след задължителното първоначално увеличение достигна 650 хил.лв.

Предметът на дейност на дружеството включва набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.

В Устава на дружеството са заложени две основни инвестиционни цели, а именно:
  • да представи възможност на своите акционери да инвестират в диверсифициран портфейл от недвижими имоти, като действа на принципа на разпределение на риска за акционерите си;
  • да осигури на своите акционери запазване и нарастване на стойността на инвестициите им чрез реализиране на стабилен доход при балансирано разпределение на риска.
“ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ е първото и единственото в Северозападна България Акционерно дружество със специална инвестиционна цел. 

През м.06.2009 г. "ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ извърши продажба на поземления имот и извършенените строително-монтажни работи /СМР/ на "ВРАЦА АВТО" ЕООД.

"ВРАЦА АВТО" ЕООД е дружество учредено през 2001 г. с предмет на дейност покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.

По-големи обекти закупени и менажирани от фирмата са: “Автосервиз Ботев” – гр.Враца – изцяло ремонтиран и обновен за ремонт и годишни технически прегледи на автомобили, към настоящия момент собственост на най-голямата таксиметрова фирма в града; “Бизнес център” – пл.Благоев, гр.Враца – сграда изцяло възстановена и ремонтирана отговаряща на съвременните изисквания за бизнес сграда, към настоящия момент собственост на проспериращи фирми; “Орловец” – гр.Враца - бивш завод, разделен на обособени части с прилежащи терени, възстановени и функциониращи, превърнали района в добре развита зона за търговия и производство на местни фирми; Търговски помещения /магазини/ в Идеалния център на гр.Враца и др..

Фирмата разполага със собствени транспортни средства и механизация.

Собственикът на дружеството е и собственик на "Борса имоти" ЕООД, гр.Враца - най-голямата фирма в Северозападна България занимаваща се с недвижима собственост, не само като посредник, а и като инвеститор. Служителите в "Борса имоти" ЕООД са с богат професионален опит и с потенциал за предоставяне на консултантски услуги в областта на сключване на сделки и управление на недвижими имоти, извършване на строителство, изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти.